תקנון אתר

מכבי אסתטיקה בע"מ – תקנון תנאי שימוש

*תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונים לכלל המגדרים והמינים*

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש באתר החברה.

1.       כללי

1.1.          ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מכבי אסתטיקה  (להלן: "האתר") האתר בבעלות מכבי אסתטיקה בע"מ (להלן בהתאמה "האתר", "החברה") ומופעל על-ידה.

1.2.          האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשים רשומים / לא רשומים (להלן "המשתמש/ים") לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לקבל מידע ושירות מקיף אודות שירותי החברה להלן "שירותי החברה").

1.3.          הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר ותהוונה הבסיס המשפטי לכל טענה מול האתר ו/או החברה.

1.4.          כניסה ו/או גלישה ו/או שימוש באתר מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי קרא את התקנון והסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או הנהלת האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1.5.          החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יחול ממועד פרסומם.

1.6.          תמונות הטיפולים השונים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.

1.7.          החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

1.8.          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

1.9.          כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנותו של תקנון זה.

1.10.       המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הנמסר באתר זה, הינו כללי בלבד ואיננו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ, אבחון ו/או טיפול ו/או חוות דעת של גורם מקצועי מוסמך. על המשתמש מוטלת החובה לבדוק ולאמת כל נתון, תוכן ו/או מידע אשר הוא נחשף אליו באתר ו/או נתקבל בעת השימוש באתר, ובכל מקרה, אינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

1.11.       ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כללים וחלקיים בלבד, וכי ייתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות בתום לב. כמו כן, ידוע למשתמש כי האמור בו משתנה בהתאם למידע מקצועי, ויש בכך בכדי להשפיע אודות המידע המופיע באתר זה.

1.12.       החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת ולא תישא, בכל צורה ו/או אופן שהם, במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תוכן המתפרסם באתר ו/או באתרים חיצוניים, אשר ניתן להגיע אליהם באמצעות קישורים ו/או בהסתמכות על הדברים המופיעים באתר.

1.13.       המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור להשתמש באתר למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

 

2.       הצהרה, אחריות והתחייבויות המשתמש

2.1.          המשתמש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:

2.1.1.        המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש באתר לשם פרסום תכנים בעלי אופי פוגעני, או שיש בפרסומם משום לשון הרע או עבירה על חוק כלשהו, ובכלל זאת: איסור להתחזות כאדם אחר ו/או למסור פרטים שגויים במתכוון, כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכויות קניין רוחני אחרות; כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה; כל תוכן גזעני ו/או אנטישמי ו/או לפגיעה באדם אחר; כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; כל תוכן הפוגע בפרטיותו של אדם; כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

2.1.2.        המשתמש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל לביצוע פעולות בלתי חוקיות ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים.

2.1.3.        אסור למשתמש לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.

2.1.4.        המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י החברה.

2.1.5.        המשתמש יעתיק, ישחזר, ישנה, יעבד, יתרגם, יבצע הנדסה לאחור, יפיץ, ישדר, יציג, לבצע, ישכפל, יפרסם ויאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

2.1.6.        מלבד האחריות הפלילית לפעולות כאמור לעיל, ידוע למשתמש כי החברה תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מבצעי הפעולות האסורות כאמור, לרבות (אך לא רק)הגשת תובענה אזרחית בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ו/או העלולים להיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם.

2.1.7.        המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. החברה לא תשא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר.

2.1.8.        המשתמש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים שהועלו לאתר ו/או לשימוש בשירותים המוצעים באתר. בנוסף, החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הפעלה של האתר, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

2.1.9.        בכניסתו לאתר מקנה המשתמש לחברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.

2.1.10.    החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

2.2.          אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

 

3.       הרשמה ושימוש במידע

3.1.          הרישום והכניסה לאתר, לרבות לרשימת הדיוור ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר ו/או התקבל מצד ג' לאור הרשאת המשתמש (כמו למשל, מידע מאתרי מידע ביטוחי כ"הר הביטוח"), יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3.2.          ידוע למשתמש, כי לשם הירשמות לקביעת פגישה ו/או לקבלת פרטים נוספים בתיבת הדואר האלקטרוני יהיה עליו להירשם באתר תוך מילוי פרטים מזהים. רישום זה יכלול: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

3.3.          על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים הן אודותיו והן אודות צד ג' אחר באם נדרש לכך, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או כל מי מטעמה עקב כך.

 

4.       אחריות

4.1.          החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

4.2.          ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available) – לרבות המידע המתקבל על-ידי צד שלישי. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

4.3.          החברה, בעלי מניותיה, מנהליה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

4.4.          ידוע למשתמש כי החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה ו/או חדירה למחשבי החברה ו/או למחשבי ספקיה ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. במידה וצד שלישי יצליח לחדור למידע השמור אצל ו/ו בידי החברה ו/או לבצע בו שימוש לרעה, למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

4.5.          במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך. כמו כן, החברה לא תהא חייבת בכל סיוע שהוא ו/או תמיכה או עזרה טכנית בקשר עם האתר, העלאת ו/או הורדת תכנים ממנו, שימוש בציוד כלשהו וכיו"ב.

4.6.          החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת הודעות ו/או מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4.7.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה שמורה הזכות למנוע מכל אדם להשתמש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

5.       זכויות יוצרים/סימני מסחר

5.1.          כל הדפים המופיעים באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה. אין למשתמש זכות להעתיק או לפרסם את הדפים באופן מלא או חלקי, מבלי קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

5.2.          האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

5.3.          ידוע למשתמש כי כל הזכויות בשם ובסימן המסחרי של האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת הפרסומים המופיעים בו – שייכות, בלעדית, לחברה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש בכל אלה לכל מטרה שהיא.

5.4.          אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה(אם תינתן).

5.5.          כל התוכן המילולי, אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

 

6.       שעות פעילות האתר

6.1.          האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

6.2.           מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

 

7.       התיישנות

7.1.          מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

 

8.       סמכות שיפוט וברירת דין

8.1.          על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

9.       שונות

9.1.          תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

9.2.          אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

9.3.          כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

9.4.          תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

 

10.   יצירת קשר

10.1.       בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל החברה, בטלפון:                        , בדואר: __________, או במייל:                          . בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

10.2.       כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.

 

צוות מכבי אסתטיקה בע"מ מאחל לכם חוויית גלישה מהנה!