תקנון מבצע פסח

 1. תיאור המבצע: מבצע פסח אשר מקנה לחברי וחברות מכבי בלבד, הנחה בשיעור 30% ממחירם המלא לצרכן (לרבות מע"מ) כפי שמוצגים באתר מכבי אסתטיקה של כלל הטיפולים ברשת מכבי אסתטיקה.
 2. עורך המבצע: חברת מכבידנט בע"מ, ח.פ. 513516815 (להלן: "החברה").
 3. תוקף ומועד המבצע:

המבצע בתוקף החל מה-1.3.24 עד ליום 30.4.24 או עד גמר המלאי.

 1. המוצרים המשתתפים במבצע: כלל טיפולי מכבי אסתטיקה המוצגים באתר. https://www.maccabiaesthetica.co.il/

 

 1. מגבלות:
  • 1. מוגבל למימוש אחד ללקוח; המלאי מוגבל. עד גמר המלאי;
  • 2. אין כפל מבצעים;
  • 3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין;
  • 4. החברה רשאית בכל עת להפסיק את המבצע או לשנות את תנאיו. במקרה של שינוי תנאים כאמור, יחול השינוי ממועד השינוי והלאה;
  • 5. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש המוצרים לבין החברה;
  • 6. התקנון המלא יימצא לעיון באתר האינטרנט של החברה https://www.maccabiaesthetica.co.il/ (להלן: "האתר") ובמשרדי החברה בכתובת קויפמן 6, תל אביב
 2. שונות:
  • 1. תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכפוף להוראות הדין.
  • 2. הרוכש מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למבצע או לאמור בתקנון זה.
  • 3. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו הדין החל בישראל. בתי המשפט המוסמכים לדון בתקנון זה יהיו בתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל אביב יפו.
  • 4. בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שבאתר. https://www.maccabiaesthetica.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/